KVKK İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

MACERACIYIZ DOĞA SPORLARI TURİZM LTD.ŞTİ. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak
toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik
tedbirlerini almaktadır.

Şirketin amacı ; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin
memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler,
hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olarak MACERACIYIZ DOĞA SPORLARI TURİZM LTD.ŞTİ. . (“ŞİRKET”) tarafından
aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve
tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem
güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri
toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan
amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili
özel kişilere aktarılabilecektir:

a. ŞİRKET hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine
getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü
bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

b. Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için
yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

c. Altyapı ve ticari faaliyetleri yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar,
bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve
baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,

d. Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu
hizmete ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

e. Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve/veya
hizmetler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve
hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

f. Web sitemiz üzerinden yada mobil uygulamamız üzerinden hizmet (transfer hizmeti, saatlik
transfer hizmeti ve şirketin diğer hizmetlerinden satın alınması ) satın almak, ödeme işlemlerinizi
gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi
çekebilecek hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy
yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk
yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim,

g. Karşılaştırmalı hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya
geliştirmeleri, kişisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan ŞİRKET ana sözleşmesinde
yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü
hizmetlerde kullanılmak,

. Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak
ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

i. ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET
tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk
aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, bütçelendirme, sözleşme),
şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek

j. Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve
düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak, hukuki sürece uymak
ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen
talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere

a. ŞİRKET’in iş ortaklarına, tedarikçilerine,

b. Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanun, Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret
Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

c. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

d. Yurt dışı şirketlerine ve iştiraklerine,

e. Hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların
gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program
ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda
anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo
şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ŞİRKET Genel Müdürlük, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular,
destek hizmeti verdiğimiz, aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem
yapılan gerçek yada tüzel kişiler, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal
medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak,
oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde
toplanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

viii. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. Maddesinde ve
30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince
Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya
da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak
suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile
fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce
kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Yapılacak Başvurularda;

a. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun,pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
e. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak
tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda,
ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde
aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu
nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek
şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

lockheartuser